รวมเวบลิ้งค์ ในจังหวัดสงขลา ที่เราพอจะหามาได้

จังหวัดสงขลา 
อำเภอเมือง สงขลา 
เทศบาลนครสงขลา

ตำบลเกาะยอ และ อบต.เกาะยอ
เกาะยอ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติที่ 10
ทนายความสงขลา
ตำรวจภูธรภาค 9
ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา

บริษัท พิธานพาณิชย์ และ อริยะมอเตอร์ จำกัด
2hatyai.com
songkhlaonline.com
hatyaitoday.com
focus songkhla
hadyaizone.com
hatyai.pyar.com
ehadyai.com
บริษัท หาดใหญ่อินโฟเทค จำกัด
อิเล็คคอมหาดใหญ่ บางลิ้งค์มีไวรัส
บริษัท mantec หาดใหญ่ 
www.mycomhadyai.com 
www.hadyaicity.com 
www.hatyaiprice.com 
www.hatyai-it.com 
www.chome.info สงขลา
www.pcsongkhla.com สงขลา

ศูนย์เตือนภัยอุตุนิยมวิทยาฯ สงขลา
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสงขลา
ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตสงขลา
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 12 สงขลา


วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโค๊ะ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
วิทยาลัยพระบรมราชชนนีสงขลา
วิทยาลัยการอาชีพนาทวี 
โรงเรียนวชิราโปลีเทคนิค
โรงเรียนสงขลาบริหารธุรกิจ (บธว.)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 3

สถานีวิทยุกระจายเสียง
แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา

สมาคมร่วมใจกู้ภัย อ.เมืองสงขลา

โรงเรียนเทศบาล 1(ถนนนครนอก)
โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ)
โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดศาลาหัวยาง)
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
โรงเรียนวิเชียรชม 
โรงเรียนอนุบาล สงขลา  

โรงเรียนมหาวชิราวุธ   
โรงเรียนวรนารีเฉลิม
โรงเรียนนาทวีวิทยาคม
โรงเรียนสทิงพระวิทยา
โรงเรียนสว่างวงศ์
โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
โรงเรียนสงขลาเทคโนโลยีสงขลา
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
โรงเรียนพลวิทยา
โรงเรียนวัดท้ายยอ ต.เกาะยอ อ.เมือง  
โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา 
โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ ต.เกาะแต้ว อ.เมือง
โรงเรียนจุลสมัย  อ.เมือง
โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ 
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
โรงเรียนควนเนียงวิทยา อ.ควนเนียง
โรงเรียนสามบ่อวิทยา อ.ระโนด
โรงเรียนสทิ้งพระชนูปถัมภ์ อ.สทิ้งพระ 
โรงเรียนแจ้งวิทยา อ.เมือง 
โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม อ.จะนะ 
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา  
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์  
โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ อ.หาดใหญ่

 

ราชการบริหารส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาค

อำเภอ

ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
สถาบันการศึกษา
จังหวัดอื่น ๆ