โปรแกรมแปลงค่าพิกัด [ ลอกเค้ามาจากที่นี่ ]
เครดิต : งานสารสนเทศอุทกวิทยา กรมชลประทาน

Degrees Minutes Seconds (DMS) to Decimal Degrees (DD)

°   '   "
°   '   "
   
Results:  Latitude:   Longitude:           

Decimal Degrees (DD) to Degrees Minutes Seconds (DMS) 
   
Results:  Latitude:   Longitude:           

 

เครดิต : งานสารสนเทศอุทกวิทยา กรมชลประทาน